Rekreační areál Horní Lipová

Architektonická studie

Stávající objekty rekreační chaty a stodoly neodpovídají svým stavem aktuálním potřebám pro plnohodnotnou rekreaci hodnou současným požadavkům společnosti.

Požadavkem investora bylo rozšíření kapacity ubytovaných hostů s potřebným zázemím, společenskými prostory, wellness, využitím pozemku a nabídnutím varianty pro využití stávající stodoly.

Hlavním cílem návrhu je snaha o zachování původního charakteru a hodnot stávajících objektů, včetně využití všech původních obvodových konstrukcí a nosného systému řešených budov, což má pozitivní vliv na ekonomičnost provedení. Pro celý areál jsou na fasádách využity sjednocující prvky přírodního charakteru – dřevo a kámen.

Původní objekty hlavní budovy a stodoly jsou doplněny novou hmotou novostavby apartmánů s wellness, která má působit současně, avšak s odkazem k tradiční architektuře Jesenicka s využitím přírodních materiálů a v harmonickém vztahu k původní zástavbě. Toto materiální a typologické navázání stávající zástavby a nově navržené hmoty přirozeně sjednocuje rekreační areál do jednoho celku. Proto, aby celkový výraz řešených objektů areálu nepůsobil monotónně, je jasně stanovena hierarchie měřítka mezi hlavní budovou a vedlejší novostavbou apartmánů. Sjednocující prvek jednotlivých staveb je mimo materiálního nastavení také stejný sklon sedlových střech orientovaných ve stejném směru.

Venkovní prostor areálu je koncipován tak, aby návštěvníkům poskytl jednotlivé funkční zóny v závis¬losti na orientaci ke světovým stranám. Na pozemku se nachází soukromá zóna venkovních teras apartmánů, společenská zóna s bazénem, zóna s ohništěm a společným posezením, zóna pro ven¬kovní svatby, koncerty a společenský program, aktivní zóna s beachvolleybalovým hřištěm a také zóna určená pro parkování hostů a obsluze areálu.