Instituce MTA

Architektonická studie

Jedná se o hmotovou architektonickou studii vzdělávací instituce Moravskoslezské technologické akademie. Stávající objekty dvou ubytovacích zařízení a vrátnice, jež se nachází na řešeném pozemku, neodpovídají typologicky, prostorově ani kapacitně novému záměru budoucího využití pozemku. Požadavkem investora bylo dle požadovaného stavebního programu navrhnout hmotové uspořádání jednotlivých prostor s vhodnou návazností a snadnou obslouhou, prověřit dostatečnou kapacitu pozemku pro budoucí účely a nastínit počáteční koncept návrhu vzdělávací instituce budoucnosti založené na konceptu Collaborative challenge-based learning systemu.

Hlavním konceptem návrhu hmoty je převážně reakce na umístění vzhledem ke kontextu ulice. Jedná se o nárožní objekt v křižovatce ulic Dr. Malého a Na Široké. Hmota budoucí stavby se snaží jasně definovat a zvýraznit nároží tohoto neúplného bloku, dodržovat uliční čáru přilehlých objektů při respektování výšky a typologie okolní zástavby převážně bytových domů. Objekt se svou hmotou snaží co nejvíce držet původního kompaktního tvaru, ze kterého vychází, z důvodu jednoduchosti výstavby, ekonomické a převážně energetické nenáročnosti objektu. Tento kompaktní tvar je zároveň zvolen pragmaticky, aby působil minimalisticky, vhodně zapadl do kontextu dané lokality, nenarušoval okolí a obsáhnul v logických vazbách rozsáhlý stavební program s různými konstrukčními výškami jednotlivých částí. Hmota se tváří nadčasově, avšak uzavřeným dojmem vůči okolí. Následně se otevírá do vlastního pozemku.

Materiálové nastavení reaguje na místo, do kterého je daný tvar navrhován. Z části je ovlivněn indrustriální historií místa, blízké návaznosti na Dolní oblast Vítkovic a také historií ulice Dr. Malého. Tvar je přizpůsoben pro technologie s environmentální přesahem a využíváním principů Smart building.